وکیوم بسته بندی چیست ؟

وکیوم بسته بندی چیست ؟

وکیوم بسته بندی روند از بین بردن هوا در اطراف یک محصول غذایی و سپس آب بندی محصول در یک بسته نفوذ ناپذیر است.

بسته بندی محصول عبارت است از هرگونه ظرف یا بستهایکه محصول در آن برای فروش به بازار عرضه میشود یا به وسیله آن اطلاعات لازم در موردمحصول به مصرف کنندگان منتقل میشود.

– بسته بندی به عنوان یک سیستم هماهنگ توصیفمیشود که هدف از آن، آمادهسازی کالا جهت حمل و نقل، توزیع، انبار کردن، فروش و مصرفاست

– بسته بندی از طرفی عبارت از هنر، علم وتکنولوژی بهجهت آمادهسازی کالاها برای حمل و نقل و فروش

–  و از طرفی، وسیلهای جهت اطمینان از سلامت محصول در تحویل به آخرین مصرفکنندهدر بهترین شرایط با کمترین هزینه متوسط است.

– قدمت بسته بندی به چند هزار سال قبل و بهدوران باستان بازمیگردد.

 چینی ها از موفق ترین اقوام در بسته بندی کالاهای مصرفی مانند شیشه ها،آینه ها، پودرها و دیگر اقلام با ارزش بودند. بسته های چوبی حاوی محصولات چینی گاهیاوقات در اروپا ارزشی بیش از مظروف خود می یافته است. در قرون شانزدهم و هفدهم، همگامبا آغاز تحوّل در شیوه تولید در اروپا و با وجود ارتباط تجاری بین قاره جدید (آمریکا)و کشورهای موفق آن دوره، مانند اسپانیا، هلند، انگلیس و پرو، همچنین با کاربرد نیرویماشین بخار به جای نیروی انسان (پس از انقلاب صنعتی) و بالاخره به دنبال تقاضاهای مهاجراناروپایی مقیم آمریکا، تحوّلات و تغییرات شگرفی در نوع بسته بندی کالاها ایجاد شده وبسته بندیهای ترانزیت اهمیت یافتند.

در قرن بیستم، پس ازجنگ جهانی دوم و همگام با گسترشفاصله شهرها، گرانی هزینههای حمل و نقل، دوری مسافت بین محل کار و محل زندگی و …سیستم توزیع کالاها تکامل یافت، فروشگاههای بزرگ، سوپر مارکتها و سلف سرویسها به جایفروشگاههای کوچک و منفرد قبلی ایجاد شد و توسعه یافت و مصرفکننده در میان دریایی ازهزاران قلم کالا با بسته بندیهای مختلف مواجه شد.]

اخیرا بسته بندی به ابزار بازاریابی بالقوهای تبدیلشده که در صورت برخورداری از طراحی خوب برای مصرفکننده راحتی و برای تولیدکننده ارزشتبلیغاتی دارد.]

بسیاری از متون بازاریابی، بسته بندی را بهعنوانبخش اصلی و جداییناپذیر عنصر محصول در چهار P (4P) بازاریابی (یعنی (محصول (Product)،قیمت (Price)،مکان (Place) و پیشبرد فروش (Promotion)) بررسی کردهاند.[۷]

با این حال، خیلی از کالاهایی که به بازار عرضهمیشوند، باید بسته بندی شوند. بسته بندی در مورد ابزارآلات ارزانقیمت، نقش چندان زیادیندارد؛ اما در مورد اقلامی نظیر لوازم آرایشی، وظیفهای بسیار با اهمیت برعهده دارد.بعضی از بسته بندیها (نظیر شیشه نوشابه کوکاکولا) شهرت جهانی دارند. بسیاری از بازاریابان،بسته بندی را همراه با عناصر دیگر بازاریابی (قیمت، کالا، مکان و تبلیغات پیشبردی)،پنجمین عنصر ترکیب عناصر بازاریابی میدانند. در هر حال، بازاریابان، با بسته بندی بهعنوانرکنی از خط مشی کالا برخورد میکنند.[۸]

امروزه توسعه بسته بندی سبب مستقل شدن این صنعتاز مجموعه صنایع دیگر شده و صنایع بسته بندی سهم قابل توجهی از بودجه شرکتهای تولیدیرا به خود اختصاص داده اند.

جایگاه بسته بندی در بازاریابی

هر مدیر یا کارشناس بازاریابی یا فردی که بخواهدبهنحوی در مورد یک بنگاه و تولیدات آن مطالعه نماید، ناگزیر از مطالعه و بررسی روشهاو انواع بسته بندی تولیدات آن بنگاه است و این بررسی باید در دو زمینه حفاظتی و اطلاعرسانیانجام شود.

یکی از موارد مهم در بررسیهای مربوط به کالا، شکل،رنگ، طرح و بسته بندی است و این اجزا در ترکیب با یکدیگر شکل ظاهری کالا را بهگونهایکه در برابر مصرفکننده جلوهگر شود، تشکیل میدهند

تصمیمگیری در مورد بسته بندی تا آنجا که به حملو نقل کالا و حفظ سلامت آن مربوط میشود، با مدیران تولید و بازاریابی و بالاخص با مدیرتولید است و تا آنجا که به اطلاعرسانی و ایجاد انگیزه فروش ارتباط پیدا میکند، با مدیربازاریابی است. بدیهی است هماهنگی مدیر بازاریابی با سایر مدیران در هر زمینهای ازجمله بسته بندی میتواند در صحت تصمیمات اتخاذ شده و منطقی بودن آنها مؤثر باشد

.]

پیشتر، تصمیمات مربوط به بسته بندی کالا، اکثراتحت تأثیر هزینه و عوامل تولید قرار داشتهاند و اولین و اساسیترین وظیفه بسته بندینیز نگهداری و حفاظت از کالا بوده است. ولی امروزه، عوامل بسیاری باعث شده است بستهبندی بهصورت یکی از ابزارهای بااهمیت بازاریابی درآید. رشد پدیده سلف سرویس بدان معناستکه بسته بندی باید وظایف زیادی را بر عهده گیرد. این وظایف عبارت از جلب توجه و توضیحدرباره کالا و فروش است. افزایش رفاه مصرفکننده نیز بدین معنا است که مصرفکنندگان برایراحتی و آسایش خود، برای ظاهر و قابلیت اعتماد، اطمینان و اعتبار بهتر بسته بندی، حاضرندمبلغی را اضافه پرداخت کنند.[۱۰]

کارکردهای بسته بندی

بسته بندی اهداف مختلفی دارد که عبارتند از

:

۱) حفاظت فیزیکی؛ حفاظت از اشیاء درون بستهاز تکان شدید، فشار، دما و غیره.

۲) حفاظت مانع(Barrier Protection)؛ مانعی از اکسیژن، بخار آب،گرد و غبار و غیره.

۳) در برگیری یا انباشتگی (Containment and Agglomeration)؛اشیاء ریز و کوچک معمولا با یکدیگر در یک بسته برای حمل و نقل به شکل گروهی قرار میگیرند.

۴) انتقال اطلاعات(Information Transmission)؛ اغلب، روی بسته یا برچسببسته بندی، اطلاعاتی درباره چگونگی استفاده، حمل و نقل، بازیافت یا مصرف محصول یا بستهموجود است.

۵) کاهش سرقت؛ بسته بندیای که نتوان آنرا پساز باز کردن، دوباره بست؛ یا پس از باز کردنش آسیب فیزیکی ببیند (نشانههای باز شدنرا نشان میدهد) در جلوگیری از دزدی مفید و مؤثر است.

۶) راحتی(Convenience)؛ شامل ویژگیهایی است که موجبراحتی در توزیع، جابهجایی، نشان دادن (ویترین)، فروش، بازکردن، بستن مجدد و استفادهمجدد میشود.

۷) بازاریابی؛ بسته بندی میتواند توسط بازاریابانبرای تشویق خریداران بالقوه برای خرید محصول استفاده شود.[۱۱]

فواید بسته بندی برای جامعه

برخی مزایای بسته بندی را اینگونه برشمردهاند:

۱٫ کاهش میزان زباله های شهری

۲٫ صرفه جویی در کاربرد موادبسته بندی

۳٫ تقلیل میزان ضایعات کالا و کاهش قیمت تمام شده

۴٫ مقابله با قحطی، سوء تغذیه و بیماری

۵٫ کاهش هزینههای غذایی بهسبب بسته بندی

۶٫ کمک به خرید آگاهانه

۷٫ جلوگیری از خطر سرقت

۸٫ سهولت در مصرف

۹٫ کمک به بالا بردن سطح زندگی

۱۰٫ کمک به افزایش سطح اشتغال و درآمد

۱۱٫ کمک به کاهش شدید بیماریها

۱۲٫ تازه نگه داشتن کالا.

اثرات زیست-محیطی بسته بندی

مهمترین مسائل زیست-محیطی که بر روی بسته بندی اثرمیگذارند، عبارتند از:

– اتمام منابع

– ایجاد زباله

– نحوه از بین بردن ضایعات و پسماندها

مشکلات ناشی از اتمام برخی از منابع طبیعی و دشواریهایمربوط به دفع زبالهها و پسماندها، بسیاری از صنایع بسته بندی را ترغیب کرده تا میزانمصرف برخی از مواد را کاهش داده و استفاده از قوطیها و مواد مصرف شده را در برنامهکار خود قرار دهند.[۱۳]

بهمنظور حل مشکلات زیست-محیطی ناشی از بستهبندی بهطور خلاصه:

الف) بسته بندی باید بهگونهای طراحی شود که کمترینمقدار مواد سازنده را دربرگرفته و در عین حال وظیفه خود را نیز انجام دهد. کاهش موادبدین طریق، ملاحظات و اقدامات بعدی در خصوص استفاده دوباره، بازیافت و احیای ماده اضافیرا غیر ضروری میسازد.

ب) در صورت امکان، اجزای ظرفها و بسته بندیها بایددوباره مورد استفاده قرار گیرند.

پ) در صورت امکان، بسته بندی باید جمع آوری شدهو مواد آن برای استفاده دوباره بازیافت شود.

ت) قبل از اختصاص دادن بسته بندی جهت دورریزی بهعنوانزباله باید تدبیری اندیشید که احتمالا ارزش دیگری از ضایعات احیا شود.[۱۴]

بسته بندی بهعنوان تبلیغات جدید

تحقیقات مختلف بازاریابی نشان دادهاند که طراحیبسته بندی، جزء مؤثرترین ابزار بازاریابی برای فروش است. محرّک و عامل نهایی موفقیّت،طراحی بسته بندی است. برای مثال موفقیّت چای آریزونا(Arizona) نتیجه تبلیغات و پیشبردهای فروش نبود، بلکهنتیجه بسته بندی بود.

تحقیقات مختلف بازار نشان دادهاند که رفتار خرید،یک فرآیند غیر عقلایی (Irrational) بوده و بسته بندی در آن مؤثر است؛ زیرا افراد را بهطور ناخودآگاه جلبمیکند. بسته بندی، اغلب با نیازهای عاطفی مصرفکننده ارتباط برقرار میکند. بنابراین،بسیاری از خریدهای مصرفکننده توسط عواطف وی هدایت میشود. برای برخی گروه محصولات (عطرو ادوکلن، محصولات بهداشتی و آرایشی، کالاهای زینتی) مصرفکننده، یک تصویر را میخردنه فقط محصول را. تحقیقات نشان دادهاند که وقتی مصرفکنندگان نخست به یک بسته بندی زیبانگاه میکنند، تمرکز آنها اغلب بر محصول نیست؛ بلکه یک رؤیا یا یک تصویر را در ذهن خودایجاد میکنند. برای برخی مصرفکنندگان، بسته بندی همه چیز است. تحقیق روی گروهی از خریداراننشان داد که مصرفکنندگان، محصولات را فقط برای بسته بندی آنها خریداری میکنند. اگرمصرفکننده بهدنبال تجربه محصول جدیدی باشد، ممکن است نام تجاری را با نوآورترین بستهبندی که دوست دارد بخرد. بسته بندی که در قفسه خانه خوب بهنظر بیاید، بر خریدهای آتیمحصول تأثیر میگذارد. بسته بندی، شخصیت نام تجاری (BrandPersonality) را تقویت میکند و موجب ایجاد ارزش ویژهنام تجاری (Brand Equity) میشود. برخی بسته بندیها، بهویژه برای محصولات غذایی طوری طراحی میشوندکه برای سبک زندگی و نگرانیهای اجتماعی و بهداشتی مصرفکننده جذاب باشند.[۱۵]

برخی بازاریابان از طراحیهای مجدد و کوتاهمدت بستهبندی بهعنوان ابزارهای بازاریابی استفاده میکنند. این بسته بندیها، شامل تصاویری مثلورزشکاران و شخصیتهای سینمایی هستند. اگر چه این کار توسط برخی بازاریابان بهعنوانیک عمل پُر ریسک شناخته شده، اما طراحیهای مجدد و کوتاهمدتِ بسته بندی فرصتی را برایافزایش فروشِ کوتاهمدت و جذب مصرفکنندگان جدید فراهم میکند. محققان نشان دادهاند کهاین عمل، وقتی موفق میشود که حداقل سالی ۴ بار بسته بندی بهطور کوتاهمدت طراحی مجددشود.[۱۶]

دستگاه وکیوم دستی

عناصر بسته بندی

مروری بر متون مرتبط نشان میدهد که ۴ عنصر عمدهو اصلی بسته بندی به طور بالقوه بر تصمیمات خرید مصرفکننده تأثیر میگذارند. این چهارعنصر میتوانند در دو گروه تقسیمبندی شوند:

عناصر بصری(Visual)؛

 این عناصر دو قسم است:

الف) تصاویر گرافیکی و رنگ؛ افراد مختلف با توجهبه سطح درگیریشان در شیوههای مختلفی به بستههای مختلف عکسالعمل و پاسخ میدهند. چونارزیابی ویژگیها در تصمیمگیری دارای سطح درگیری کم، اهمیت کمی دارد، عامل محسوس و قابلتوجهی مثل تصاویر و طرح گرافیکی و رنگ در انتخاب یک محصولِ دارای سطح درگیری کم، مهمترمیشوند. بهبیان دیگر، رفتار مصرفکنندگان بهسوی محصولات دارای درگیری بالا، کمتر توسطمسائل تصویری تأثیر میپذیرد. برای محصولات دارای درگیری کم، توسعه بازار از طریق ارتباطاتبازاریابی شامل تصویرسازی (Image Building)،تأثیر مهمی بر تصمیمگیری مصرفکننده دارد.

اهمیت گرافیک یا تصاویر گرافیکی توسط تصاویر ایجادشدهروی بسته تشریح میشود؛ خواه این تصاویر بهطور هدفمند و خواه بدون قصد و بدون پیشبینیتوسط بازاریاب ایجاد شده باشد. گرافیک، شامل طرح تصویر، ترکیبهای رنگی، علائم و نشانههاو عکس یا تصویر محصول است. همانطور که یکی از ویژگیهای محصول، که بهطور مستقیم چنینپیامهایی را به مصرفکنندگان نهایی منتقل میکند، ویژگیهای طراحی بسته باید در نمایشدادن نشانههای دیگر، برجسته و چشمگیر باشند.[۱۷]

ب) اندازه و شکل بسته بندی؛ اندازه و شکل، ابعادمهم و حیاتی برای بسته بندی هستند. یک شیوهای که مصرف کنندگان از این ابعاد(اندازه و شکل) استفاده میکنند، این است که بهطور ساده از ویژگی های بصری درباره حجم محصول قضاوت میکنند. عدم تطابق اندازه بسته بندیبا حجم محصول پس از مصرف، ممکن است به این منجر نشود که مصرف کنندگان، قضاوت خوددرباره حجم محصول را مورد بازبینی قرار دهند؛ بهویژه اگر این اختلاف خیلی زیاد باشد.

اندازههای مختلف بسته بندی بهطور بالقوه برای مصرف کنندگانی با سطح درگیری متفاوت، جذاب هستند. برای مثال، برای برخی محصولاتغذایی دارای سطح درگیری کم مثل محصولات عمومی، قیمت پایین از طریق صرفهجوییهای ناشیاز کاهش هزینههای بسته بندی و هزینهه ای ترفیعی امکانپذیراست. چون محصولات عمومی در اندازه های بزرگ بسته بندی میشوند، این اندازهبسته بندی مستقیماً نیازهای خانوارهای بزرگتری را برآورده میکنند و این خانوارها، بهاحتمال بیشتری، بهدنبال این اندازه بسته ها هستند. آنها قیمتپایین محصولات عمومی را در بسته بندی بزرگتر مییابند؛ که برای آنها خرید جذّابی است.علاوهبر این، هنگامی که تعیین کیفیت محصول سخت است، تأثیر اندازه بسته بندی قویتر است.بنابراین، بزرگتر کردن شکل و اندازه (در محدوده های قابل قبول)،منجر به این تفکر از سوی مصرف کنندگان میشود که این بسته، ارزش خرید بهتریدارد و بهطور کلی منجر به فروش بیشتر میشود. به هر حال، بسیاریاز جنبههای دیگرِ بسته بندی، مثل جنبه های شکل، رنگ، مواد و جذابیتِ زیبایی بسته میتواند بهطور متقاعد کنندهای بر حجم درکشده تأثیر بگذارند. به هر حال، تاکنون تحقیقات معدودیدرباره هریک از این جنبه ها موجود است.

عناصر اطلاعاتی(Information)

عناصر اطلاعاتی مبتنی بر دو نوع اطلاعات است:

الف) اطلاعات محصول؛ یکی از وظایف بسته بندی، منتقلکردن اطلاعات محصول است. این مسئله میتواند به مصرف کنندگان در اتخاذتصمیم های دقیق کمک کند. مثالی از چنین اطلاعات مهمی برچسب (Labeling) محصولات غذایی است. گرایش و اهمیت محصولاتغذائی و بهداشتی، بر اهمیت برچسب زنی تأکید کرده و به مصرف کنندگان فرصت میدهد تا به طور محتاطانه و هشیارانه، گزینه های جایگزین را بررسی کنند و محصولات غذایی را به طور آگاهانه انتخاب کنند. طرح بسته برای ارائه اطلاعات، مهم است.

هاگز و همکاران (۱۹۹۸) نشان میدهند که اگر محصول،علاقه مصرفکننده را تحریک نکند، مصرفکننده توجهی به آن نمیکند. بهطور کلی، کسب محصولاتدارای سطح درگیری کم، توسط مصرفکننده، بدون بررسی دقیق نام تجاری و اطلاعات محصولاتانجام میشود. این موضوع پیشنهاد میکند که اطلاعات روی بسته در چنین مواردی ارزش کمتریدارد. بهعبارت دیگر، مصرفکنندگان محصولات دارای سطح درگیری بالا، با دقت بیشتری اطلاعاتپیام را ارزیابی میکنند و برای شکل دادن به نگرشها و نیات خرید، به پیام روی بستهبندی اتکا میکنند.

ب) تصویر تکنولوژی(Technology Image)؛ نقش بسته بندی در ارتباطاتبازاریابی با پیشرفتهای اخیر در تکنولوژی بیشتر شده است. عنصر تصویر تکنولوژی (تکنولوژیبسته بندی) نسبت به دیگر عناصر اطلاعاتی، عنصر ویژهای است؛ زیرا تکنولوژی بستهبندی، اطلاعاتی را منتقل میکند که اغلب با سبک زندگی مصرف کننده مرتبط هستند.به بیان دیگر، تکنولوژی توسعه یافته برای بسته بندی، مستقیماً از روندهای فعلی محصولات و رفتارهای مصرف کننده ناشی شده است. تکنولوژی بسته بندی در آن پیامیمحدود شده است که منتقل میشود و باید معیار مصرفکننده را بهطور کامل برآورده کند. مهمتراینکه باید به شکل دیداری (بصری) به عنوان یکی از عناصر ارتباطی ارائه شود.

مردم به “زمان” به عنوان یک منبع گرانبها مینگرند و همیشه زمان زیادی را برای آماده کردنغذا صرف نمیکنند. راحتی، به عنوان عامل مهمی برای محصولات غذایی تبدیلشده و مصرفکنندگانی که نگران صرفهجویی در وقت هستند به دلیل ارتباط تکنولوژیبا راحتی و آسایش، توجه بیشتری به مزایای تکنولوژی جدید میکنند. تکنولوژی موجود دربسته، همچنین چیزهایی مثل سهولت مصرف محصول، تازگی و ارزش غذایی را منتقل میکند. اینویژگی های ارتباطی مرتبط با تکنولوژی نیز، بر تصمیم خرید مصرف کننده تأثیر می گذارند.

سیل وکیوم

سیل وکیوم

 • خط کامل بوجاری با پولیش حبوبات
 • خط کامل سبزی خرد کن
 • خط تولید نوشابه بدون گاز
 • خط تولید و بسته بندی سالاد الویه
 • خط کامل تولید پیتزا
 • ماشین آلات تولید آبلیمو و آبغوره
 • خط تولید کیک و بسته بندی کلوچه
 • خط تولید چیپس و خلال سیب زمینی
 • خط تولید و بسته بندی ساندویچ سرد
 • خط خشک کن تونلی میوجات و سبزیجات
 • دستگاه سورتینگ
 • خط تولید سس گوجه فرنگی
 • خط آسیاب و بسته بندی گندم
 • خط کامل پرکن مایعات
 • خط سورت و بسته بندی برنج
 • خط کامل تولید و پرکن ترشی و شوریجات
 • خط تولید و بسته بندی نمک
 • خط کامل تولید و بسته بندی بیسکویت
 • خط کامل تولید و بسته بندی سالاد آماده
 • خط کامل تولید ماءالشعیر
 • خط کامل شستشو و سورت و بسته بندی خرما
 • خط کامل قوطی پرکن پودری
 • خط کامل بسته بندی چیپس
 • خط بسته بندی موم عاجدار عسل
 • خط کامل قارچ
 • خط تولید لواشک و برگ زردآلو
 • خط کامل تفت و شورکن آجیل و خشکبار(پسته، بادام،فندق، تخمه)
 • خط کامل تولید قند پخت و پرس شامل کله، شمشی، حبهو کبریتی
 • خط کامل میوه و سبزیجات خشک
 • خط کامل شستشو، سورت و بسته بندی انواع مرکبات ومیوه
 • خط کامل سورت و بسته بندی حبوبابت و خشکبار(عدس،نخود، لوبیا و…)
 • خط کامل چای(خط فرآوری و بسته بندی چای)
 • خط کامل سورت و بسته و فرآوری انواع خرما از جملهزاهدی، کبکاب، مضافتی( خط تولیدی خرمای شکلاتی، چیس خرماو..)
 • خط کامل تولید و بسته بندی چیپس
 • انواع خشک کن میوه
 • انواع بسته بندی توزین دار، پیلوپک، قوطی پرکن وساشه
 • انواع قند خرد کن با ظرفیت های مختلف
 • خط تولید کیک
 • خط تولید کلوچه وشیرینی
 • دستگاه بسته بندی مواد بهداشتی
 • بسته بندی ظروف یکبار مصرف
 • بسته بندی فراورده های گوشتی
 • دستگاه بسته بندی قطعات
 • دستگاه بسته بندی لواشک
 • دستگاه بسته بندی دخانیات
 • دستگاه بسته بندی ماهی
 • دستگاه بسته بندی مرغ
 • دستگاه بسته بندی
 • دستگاه بسته بندی لوازم التحریر
 • دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی
 • دستگاه بسته بندی مواد غذایی
 • دستگاه بسته بندی نان
 • دستگاه بسته بندی شکلات،گز،خرما
 • دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه
 • دستگاه بسته بندی بیسکوییت و بستنی
 • دستگاه بسته بندی شکلات و شیرینی
 • دستگاه تسمه زن
 • دستگاه تاریخزن
 • دستگاه چسب زن
 • دستگاه دوخت ریلی
 • خط تولید کیک و کلوچه
 • بسته بندی استرچ
 • دستگاه وکیوم بسته بندی
 • دستگاه سیل کن
 • دستگاه پرکن
 • دستگاه دوخت
 • تونل بسته بندی
 • دستگاه شیرینک
 • دستگاه چسبزن
 • دستگاه و ماشین آلات بسته بندی
 • دستگاه بسته بندی افقی
 • دستگاه بسته بندی
 • دستگاه بسته بندی مجله

 

 

دستگاه وکیوم جهت بسته بندی بهداشتی انواع غذا ها و مواد غذایی
برای ارتباط با ما و اطلاع از جزئیات این دستگاه با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

اصفهان – خیابان امام خمینی – بلوار عطاءالملک نبش چها راه نوآوران – پلاک ۱۰۷-

نمایشگاه دستگاه های بسته بندی

تلفن:۳-۳۳۸۷۸۶۸۱-۰۳۱

همراه:۰۹۱۳۱۱۹۷۰۵۵ علیرضا جوانمرد

آدرس سایت

http://www.gashtaco.com

آدرس کانال تلگرام:

http://telegram.me/GASHTACO

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید